Adresas: 
Panevėžio g. 3, Klaipėda
Tel.: 46-497915

El. paštas: 
inaatzalynas@zebra.lt
Internetinė svetainė: 
http://ldatzalynas.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Vakarinė, Dieninė

Savivaldybė:
Klaipėdos apskr. Klaipėdos m. sav.
Ugdymo programos

Įstaigoje vaikai ugdomi pagal atnaujintą "Klaipėdos lopšelio-darželio "Atžalynas" ikimokyklinio ugdymo programą". Papildomai vykdomos programos: "Ikimokyklinio ugdymo gairės", "Ankstyvojo amžiaus vadovas tėvams bei pedagogams", "Sveikos gyvensenos ugdymas darželiuose", "Protinis vaikų brandumas mokyklai", "Auginu gyvybės medį" (humanistinis), "Po tėviškės dangum" (etninis) ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo grupėse vaikai ruošiami mokyklai pagal "Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą", kuri garantuoja priešmokyklinukų ruošimą pagal "Priešmokykliniuose ugdymo(si) standartuose" bei "Vaikų brandumo rodikliuose" pateiktas vertybines nuostatas. Jau devintus metus sėkmingai vykdomas tarptautinis "Jaunoji Europa" ("Zipio draugai") projektas, kuris moko vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, kaip įveikti kasdieninius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti, o pedagogams padeda tobulinti darbe reikalingas socialinę, socioedukacinę bei ugdytinių motyvavimo ir paramos jiems kompetencijas.

Grupės pasirinkusios prioritetines ugdymo kryptis:
meninės veiklos (lėlių teatro, dailės, sveikos gyvensenos bei etnokultūros). Vaiko galimybes atitinkantis nuolatinis vaiko pasiekimų augimas rodo įstaigos ugdymo kultūros kokybę. Įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas stengiamasi pažinti vaiką, įvertinti jo ugdymosi poreikius, individualius ypatumus ir pasiekimus. Įstaigoje pedagogės pasirinkusios vieną iš tinkamiausių vaiko pasiekimų informacijos rinkimo būdų - vaiko stebėjimą natūralioje kasdieninėje veikloje (faktų rinkimas, atskirų situacijų aprašymas), taip pat pokalbius su vaiku ir jo tėvais, vaiko veiklų ir kūrybos darbelių analizavimą, aptariant individualiai su tėvais